ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ “อร่อย เคี้ยว สนุก กับ ฟริท-ซี ลุ้นรับ G-Pad”

Home / ข่าวการ์ตูน / ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ “อร่อย เคี้ยว สนุก กับ ฟริท-ซี ลุ้นรับ G-Pad”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ “อร่อย เคี้ยว สนุก กับ ฟริท-ซี ลุ้นรับ G-Pad” จับรางวัล เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมามีดังนี้ครับ

1 ด.ญ.สุชาดา หลงทอง กรุงเทพฯ
2 ด.ญ.อารียา สถาผล กรุงเทพฯ
3 ด.ญ.นิสารัตน์ โต๊ะทอง กรุงเทพฯ
4 คุณวิระดา เทือกเถา กรุงเทพฯ
5 ด.ช.ณัฐวุฒิ บุญศรี กรุงเทพฯ
6 คุณชาลีลักษณ์ กรมดี กรุงเทพฯ
7 ด.ญ.สุทธา พร้อมศักดิ์ กรุงเทพฯ
8 ด.ช.เรวัตร มูซอเฮด กรุงเทพฯ
9 ด.ช.อรุชา อาดัม กรุงเทพฯ
10 ด.ญ.มาริสา เอื้อมลฉัตร กรุงเทพฯ
11 คุณโสมรัลดา ทองวัน กรุงเทพฯ
12 คุณเดชารัช ปัณฑรางกูรณ์ กรุงเทพฯ
13 ด.ญ.ธันวาพร ศรัทธานุ กรุงเทพฯ
14 ด.ช.วีรภาพ เต๊าะแอ นนทบุรี
15 ด.ช.วันเฉลิม เลิศสง่า ปทุมธานี
16 คุณณัฎชา จันกระทึก สมุทรปราการ
17 ด.ช.ธีรภัทร แก้วนิวงค์ กรุงเทพฯ
18 ด.ญ.บัณฑิตา วิชานุเคราะห์ นนทบุรี
19 ด.ช.พินิจ จำมาก กรุงเทพ ฯ
20 ด.ญ.พัชรี ศรีสังวาล กรุงเทพฯ
21 คุณริญญารัตน์ เอี่ยมประไพ กำแพงเพชร
22 คุณหวัน เกณฑ์เกตกรณ์ พิจิตร
23 คุณวุฒิกร ต๊ะเขียวหล้า น่าน
24 ด.ญ.สุพิชชา ณ ลำปาง เชียงราย
25 ด.ญ.ใบเตย สุวรรณ เชียงใหม่
26 น.ส.ธันย์ชนก คุณาจิตต์การุณ ตาก
27 คุณนิพนธ์ ลีระพงษ์เพียร นครสวรรค์
28 ด.ญ.สุวรรณา จันละบุตร นครสวรรค์
29 น.ส. ศุภมิตรา ภักดีอาษา น่าน
30 ด.ช.อภิสิทธ์ หวานใจ พะเยา
31 คุณดวงใจ ฝ่ายอิ่ม พิจิตร
32 คุณอภิรักษ์ โลหะนี พิจิตร
33 คุณสุกัญญา ศรีบุญมา พิษณุโลก
34 คุณพรนิภา ม่วงทอง แพร่
35 ด.ช.เอรี่ หวง แพร่
36 คุณแสงวัน โคเคา ลำปาง
37 คุณสุพรรณี สิทธิกัน ลำพูน
38 คุณพีรดา อินธิเดช ลำพูน
39 ด.ญ.อทิตยา สุวรรณเกาะ อุตรดิตถ์
40 คุณจีรพัส สีทอง อุทัยธานี
41 คุณอ๊าด โพธิโชติ ขอนแก่น
42 คุณเสกสรรค์ จันสนิท ขอนแก่น
43 ด.ช.ภูมิพัฒน์ หวานหอม ขอนแก่น
44 คุณอัมพร วิชาธรรม ชัยภูมิ
45 ด.ช.ชานนท์ แก้วบัวปัด นครพนม
46 คุณก้องหล้า หมื่นภูวงค์ นครราชสีมา
47 ด.ช.ณรงศักดิ์ บ่อพิมาย นครราชสีมา
48 คุณพงศ์เพชร เพชรทอง บึงกาฬ
49 คุณคชภพ เสียงวังเวง บุรีรัมย์
50 คุณสุพัตรา หินชัยศรี มหาสารคาม
51 คุณวิธวัฒน์ นุ่มนวลศรี ยโสธร
52 น.ส.ศิรินันท์ โนนทิง ร้อยเอ็ด
53 ด.ญ.ศศิภรณ์ ลิอินทร์ ศรีษะเกษ
54 คุณวิศรุตม์ จิระเวชกิจกุล สุรินทร์
55 คุณหงส์หยก ชนะชัย สุรินทร์
56 คุณโกมินทร์ ภูมิเทศ หนองคาย
57 คุณประพันธ นารีบุตร อำนาจเจริญ
58 ด.ช.ชัยชน ภักมี อุดรธานี
59 คุณนิภาพร โสภารัตน์ อุดรธานี
60 คุณวินัย สายทอง อุบลราชธานี
61 คุณมงคล กุลมะโฮง จันทบุรี
62 คุณยาซีม หัสเสม ฉะเชิงเทรา
63 คุณณรงค์ศักดิ์ จันทร์อ้าย ชลบุรี
64 คุณวันทนา แซ่โง้ว ชลบุรี
65 คุณเชิดศักดิ์ กาญจนประเสริฐ นครนายก
66 คุณราตรี กิตติสุนทโรภาศ นครนายก
67 ด.ช.เมธัส ไกรสมสุข นครปฐม
68 ด.ญ.คุณัญญา ขุมทอง ปราจีนบุรี
69 คุณวิมลรัตน์ วรธงไชย ปราจีนบุรี
70 ด.ช.อิคลาศ ขันธพัฒน์ พระนครศรีอยุธยา
71 ด.ญ.อริศรา เจริญธัญกรณ์ พระนครศรีอยุธยา
72 คุณพินท์สุดา ประมาณู ระยอง
73 คุณชัชรินทร์ เหมือนสวาท ระยอง
74 ด.ช.กตัญญู ยีนัน ลพบุรี
75 คุณศิรวิชญ์ ยิ้มประเสริฐ สมุทรสงคราม
76 คุณนิพนธ์ สกุลนา สระบุรี
77 ด.ญ.มณีกรณ์ พันทวี สระบุรี
78 คุณวันฤดี วงศ์อติกานต์ สุพรรณบุรี
79 คุณอำนาจ สีสุวรรณ อ่างทอง
80 ด.ญ.จันทวรรณ จำนงค์จิตร ปราจีนบุรี
81 ด.ช.ตีรณา ละงู กระบี่
82 ด.ช.ภากร บุญสุวรรณ ตรัง
83 คุณวัชรี เกื้อกูล นครศรีธรรมราช
84 คุณสภาพรรณ อินทมโน นราธิวาส
85 คุณพรรณฤมล ภู่จินดานนท์ นราธิวาส
86 ด.ญ.สิรินธร บุญเหลือ ประจวบคีรีขันธ์
87 ด.ญ.ภารดี มาประกอบ ประจวบคีรีขันธ์
88 คุณพิชาภัค บุญจันทร์ ประจวบคีรีขันธ์
89 คุณอับดุลเลาะ อาแด ปัตตานี
90 คุณวินัย นันทบุตร พังงา
91 คุณศิริกุล ขวัญทอง สงขลา
92 ด.ช. ชภาณษิณ ปิ่นแก้ว เพชรบุรี
93 คุณกิตติ ขอพงศ์วิศิษฎ์ ภูเก็ต
94 คุณนูฮา แกะซิ ยะลา
95 ด.ช.ชัยภัทร รุ่งอารี ราชบุรี
96 คุณสำเริง ชูสาย ราชบุรี
97 ด.ช.ไตรรัตน์ อารมฤทธิ์ สงขลา
98 คุณวรชิต วิศวานุภาพ สงขลา
99 คุณชุติมา แซ่ลอย สุราษฎร์ธานี
100 คุณณัฐธิดา มิ่งระโภชน์ ประจวบคีรีขันธ์