Charles Francis Xavier ผู้มีพลังจิตแข็งแกร่งที่สุดจาก Marvel

Charles Francis Xavier ผู้มีพลังจิตแข็งแกร่งที่สุดจาก Marvel

ชื่อจริงของ ศาสตราจารย์ เอ็กซ์ คือ Charles Francis Xavier เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนมนุษย์กลายพันธุ์ เพื่อต่อสู้ให้ได้รับสิทธิอันชอบธรรมของเหล่ามิวแทนท์